fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTENSIONSZETTEN.NL EN EXTENSIONSBESTELLEN.NL

 

Artikel 1. Definities

In dit artikel wordt verstaan onder:

1.1. Extensionszetten/Extensionsbestellen: de eenmanszaak Extensionszetten.nl tevens handelend onder de naam Extensionsbestellen.nl, gevestigd te Apeldoorn aan de Nagelpoelweg 82, 7333NZ, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67946879.

1.2. Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Extensionszetten/Extensionsbestellen een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3. Overeenkomst: iedere door Afnemer met Extensionszetten/Extensionsbestellen gesloten overeenkomst waarbij Extensionszetten/Extensionsbestellen zich verplicht tot het leveren van een Product of Dienst. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of elektronisch tot stand komen.

1.4. Product/Producten: ieder op grond van de Overeenkomst door Extensionszetten/Extensionsbestellen aangeboden, te leveren of geleverde zaak, bestaande uit haarextensions of aanverwante artikelen.

1.5. Webshop: de webshop op www.extensionsbestellen.nl.

1.6. Dienst: iedere door Extensionszetten/Extensionsbestellen aangeboden, te verlenen of verleende dienst, bestaande uit het inzetten van haarextensions of aanverwante dienstverlening.

1.7. Schriftelijk: hetgeen in geschrift of per e-mail danwel Whatsapp of Facebook-berichten is opgesteld.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de Overeenkomst nietig blijkt of rechtsgeldig vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst aan. Partijen treden dan in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de (ver)nietig(d)e bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de (ver)nietig(d)e bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst tot koop van een Product komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod van Extensionszetten/Extensionsbestellen en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Een aanbod kan mondeling, Schriftelijk of in de Webshop zijn gedaan. De Overeenkomst tot het leveren van een Dienst, komt tot stand op het moment dat Afnemer bij Extensionszetten/Extensionsbestellen een afspraak maakt tot het leveren van de Dienst.

3.2. Elk door Extensionszetten/Extensionsbestellen uitgebracht aanbod is vrijblijvend totdat Afnemer het aanbod heeft aanvaard. Offertes komen te vervallen indien deze niet binnen zeven dagen na verzending ervan door Afnemer zijn aanvaard.

3.3. In geval van typefouten heeft Extensionszetten/Extensionsbestellen het recht om haar aanbod ook na aanvaarding in te trekken. Een Overeenkomst komt dan niet tot stand.

3.4. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Extensionszetten/Extensionsbestellen deze aanvaarding heeft bevestigd.

3.5. Afnemer is verplicht om Extensionszetten/Extensionsbestellen alle noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Extensionszetten/Extensionsbestellen het recht heeft de Overeenkomst conform het bepaalde in artikel 11 te beëindigen.

3.6. Iedere Overeenkomst, of dit nou een Product of Dienst betreft, wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende of voor de Dienst benodigde Producten.

3.7. Een door Extensionszetten/Extensionsbestellen uitgebracht aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen. Afnemer kan bij een nabestelling om een nieuw aanbod verzoeken.

3.8. Extensionszetten/Extensionsbestellen zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren. Zij kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden, immer het door Afnemer gewenste resultaat bereikt wordt.

3.9. Indien Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet geheel nakomt, heeft Extensionszetten/Extensionsbestellen het recht haar werkzaamheden op te schorten totdat de tekortkoming van Afnemer is opgeheven, tenzij de tekortkoming opschorting niet rechtvaardigt.

3.10. Extensionszetten/Extensionsbestellen heeft het recht om gebruik te maken van hulppersonen. Onder hulppersonen worden mede verstaan ondergeschikten.

3.11. Indien de Overeenkomst een Dienst betreft en Afnemer nakoming van de Overeenkomst verhindert door niet op de afgesproken datum en tijdstip in de salon van Extensionszetten/Extensionsbestellen verschijnt, blijft Afnemer de overeengekomen prijs verschuldigd.

 

Artikel 4. Prijs

4.1. De prijs wordt bepaald door het aanvaarde aanbod.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, heffingen, toeslagen en overige factoren.

4.3. Eventueel verleende kortingen zijn eenmalig en voor de duur zoals bij de betreffende Overeenkomst gemeld.

 

Artikel 5. Betaling

5.1. Betalingen van Producten dienen direct bij bestelling te worden voldaan, ongeacht of de Overeenkomst in de Webshop of elders is gesloten.

5.2. Levering van Producten vindt eerst plaats na betaling.

5.3. Betaling van een Dienst dient direct na voltooiing van de Dienst te worden voldaan.

5.4. Afnemer kan worden verplicht om in geval van een Dienst vooraf geheel of gedeeltelijk te betalen.

5.5. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Extensionszetten/Extensionsbestellen gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

 

Artikel 6. Levering

6.1. Extensionszetten/Extensionsbestellen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de levering van Producten en Diensten.

6.2. Aangegeven levertijden zijn te allen tijde indicatief en nimmer fataal. Extensionszetten/Extensionsbestellen streeft naar een zo spoedig mogelijke levering.

6.3. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk dan wel in gewijzigde vorm kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de bestelling (gedeeltelijk) te annuleren, zonder dat een van de partijen jegens de andere partij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

6.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van levering bij Extensionszetten/Extensionsbestellen, tenzij het Product door Extensionszetten/Extensionsbestellen wordt geleverd middels verzending en de Afnemer zelf de transporteur heeft aangewezen. In dat geval gaat het risico over op het moment dat het Product door Extensionszetten/Extensionsbestellen aan de transporteur wordt overhandigd.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. De volgende bepalingen gelden enkel indien de Overeenkomst tot stand is gekomen op afstand (waaronder begrepen via de Webshop) of buiten de verkoopruimte van Extensionszetten/Extensionsbestellen.

7.2. Afnemer heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn vangt aan op het moment dat Afnemer alle Producten uit de Overeenkomst heeft ontvangen.

7.3. De door Extensionszetten/Extensionsbestellen aangeboden haarextensions zijn van natuurlijk materiaal en behoeven een zorgvuldige behandeling. De haarextensions hebben een verpakking met een verzegeling. In verband met eisen van hygiëne heeft Afnemer geen herroepingsrecht (meer) op het moment de verzegeling na levering van het Product is verbroken.

7.4. Afnemer heeft geen herroepingsrecht indien de haarextensions speciaal voor Afnemer op maat zijn gemaakt of indien sprake is van een Dienst.

7.5. Voor het inroepen van het herroepingsrecht, kan Afnemer gebruik maken van een herroepingsformulier. Extensionszetten/Extensionsbestellen zal bij de levering een herroepingsformulier voegen. Het herroepingsformulier is eveneens te downloaden in de Webshop.

7.6. Gedurende de periode waarin het herroepingsrecht bestaat, is Afnemer verplicht als een goed huisvader voor het Product zorg te dragen en zich in te spannen dat het Product niet verloren of beschadigd raakt.

 

Artikel 8. Conformiteit en garantie

8.1. Extensionszetten/Extensionsbestellen staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod of de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2. Niet onder de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Extensionszetten/Extensionsbestellen geen invloed kan uitoefenen, zoals slechte verzorging van de Producten.

8.3. Voor een Dienst geldt een inzetgarantie van 30 dagen nadat het inzetten heeft plaatsgevonden. Haarextensions die Afnemer in die periode verliest, worden kosteloos teruggeplaatst. Indien Afnemer een verloren haarextension niet meer in zijn bezit heeft, zal Extensionszetten/Extensionsbestellen de kosten van een nieuwe haarextension in rekening brengen.

8.3. Haarextensions zijn natuurlijke producten die zijn gemaakt van echt haar. Hierdoor kan klitvorming ontstaan en kan het haar droger worden. Deze omstandigheden vallen onder normale slijtage en vallen dus niet onder enige garantie.

8.4. Afnemer dient voor het gebruik na te gaan of zijn/haar hoofdhuid geschikt is voor het gebruik van haarextensions. Gebruik is in ieder geval ongeschikt in geval van alopecia, overgevoelige hoofdhuid, hartproblemen of andere ernstige chronische ziektes, bij het gebruik van medicijnen tegen een van deze aandoeningen of bij het gebruik van medicijnen die haaruitval veroorzaken. Indien de hoofdhuid niet geschikt is voor het gebruik van haarextensions, komt iedere garantie te vervallen. Dit geldt ook voor ziektes waarvan op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst algemeen bekend is dat deze ziekte risico’s voor haarextensions met zich meebrengt.

8.5. Ieder recht op garantie komt te vervallen indien blijkt dat Afnemer of de gebruiker van de haarextensions overgevoelig is voor nikkel, latex, siliconen of haarverf of en desalniettemin de haarextensions inzet of laat inzetten. Hetzelfde geldt voor zwangerschap of pogingen daartoe op het moment van inzetten.

8.6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt. Onder verkeerd of onzorgvuldig gebruik vallen in ieder geval ook de verzorging met ondeugdelijke producten en verzorgingsmiddelen. Het is aan de afnemer om te bewijzen (met facturen danwel bonnen) dat de juiste verzorgingsmiddelen gebruikt worden. Tevens dienen extensions iedere 8 tot 10 weken uitgehaald te worden en opnieuw ingezet te worden. Iedere vorm van garantie vervalt wanneer deze termijn overschreven wordt. Het is aan de afnemer om te bewijzen dat de extensions tijdig uitgehaald en opnieuw ingezet zijn.

8.7. Indien Afnemer meent dat het Product enig gebrek vertoont dient hij Extensionszetten/Extensionsbestellen daarvan zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek deugdelijk, Schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen en de gelegenheid te geven dit te herstellen. Wanneer Extensionszetten.nl hier niet toe in staat wordt gesteld, vervalt iedere vorm van garantie.

8.8. Wanneer de extensions ingezet zijn door een Stagiair waarvoor de gebruikelijke korting wordt gegeven, vervalt iedere vorm van garantie.

8.9 Wanneer de extensions door de afnemer zelf danwel door een derde behandeld of verwijderd zijn, vervalt iedere vorm van garantie.

Artikel 9. Reclame

9.1. Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment van levering. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

9.2. Indien van een gebrek niet binnen bekwame tijd als bedoeld in artikel 7:23 BW na ontdekking melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Extensionszetten/Extensionsbestellen is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover Extensionszetten/Extensionsbestellen daarmee in verzuim is. Verzuim treedt niet eerder in dan nadat Extensionszetten/Extensionsbestellen door Afnemer is gewezen op een mogelijke toerekenbare tekortkoming en haar schriftelijk een redelijke termijn is geboden om deze mogelijke toerekenbare tekortkoming te herstellen.

10.3.Extensionszetten/Extensionsbestellen is alleen aansprakelijk voor directe schade in de engste zin van het woord.

10.4. Extensionszetten/Extensionsbestellen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het door derden, niet zijnde personen die onder haar verantwoordelijkheid vallen, onjuist inzetten van haarextensions. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die zijn uitgesloten van garantie als bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

10.5. Extensionszetten/Extensionsbestellen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Extensionszetten/Extensionsbestellen is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.6. Voorgaande aansprakelijkheidsuitsluitingen vinden geen toepassing voor zover de ingetreden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie en/of leidinggevenden van

10.7. In alle gevallen die in artikel 8 beschreven worden waarbij de garantie vervalt geldt ook dat Extensionszetten.nl geen enkele aansprakelijkheid ervaart.

Extensionszetten/Extensionsbestellen.

10.7. Expliciet wordt vermeldt dat het voor het plaatsen van extensions vaak nodig is om het eigen haar uit te dunnen. Dit is nodig om een natuurlijke overloop te kunnen creëren. Extensionszetten.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een uitdunning die in de ogen van de Afnemer te omvangrijk of onjuist is geweest.

10.8. Extensionszetten.nl geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de conditie van het eigen haar na het inzetten van extensions. Dit mede gezien het feit dat deze conditie in grote mate afhankelijk is van de verzorging door de Afnemer en dat hier door Extensionszetten.nl geen invloed op uitgeoefend kan worden noch controle verricht kan worden.

 

Artikel 11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

11.1. Indien de Overeenkomst een eenmalige levering betreft, wordt de Overeenkomst geacht te zijn beëindigd nadat levering en betaling van het Product heeft plaatsgevonden.

11.2. In alle andere gevallen geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de Overeenkomst.

11.3. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, is Extensionszetten/Extensionsbestellen gerechtigd om zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorafgaande geldt ook indien er sprake is van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of betalingsonmacht van Afnemer.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1. Extensionszetten/Extensionsbestellen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Extensionszetten/Extensionsbestellen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Extensionszetten/Extensionsbestellen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.  Extensionszetten/Extensionsbestellen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Extensionszetten/Extensionsbestellen haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13. No-shows en annuleringen

Door het maken van een afspraak bij Extensionszetten.nl, gaat de Afnemer een overeenkomst aan met Extensionszetten.nl. Wanneer de Afnemer deze afspraak korter dan 24 uur van te voren verzet, annuleert of niet verschijnt ten tijde van de afspraak (wat wil zeggen op het aanvangstijdstip van de afspraak), of ter plekke van de afspraak afziet (en in feite dus annuleert) behoudt Extensionszetten.nl zich het recht voor om een no-show vergoeding van € 15 per geboekt kwartier in rekening te brengen voor gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Deze no-show vergoeding dient binnen 7 dagen betaald te zijn, bij het uitblijven van betaling wordt een zogenaamde 14-dagen brief gestuurd waarbij de gelegenheid wordt gegeven om binnen 14 het verschuldigde te voldoen zonder betaling van bijkomende incassokosten. Wordt ook na de 14 dagenbrief niet binnen die termijn van 14 dagen betaald, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een extern incassobureau waarbij de kosten voor rekening van Afnemer zijn.

Artikel 14. Geschillenregeling

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2. In geval van geschillen zullen partijen eerst trachten de kwestie minnelijk te regelen. Er is een geschil zodra een der partijen zulks verklaart.

14.3. Indien een der partijen, dan wel partijen gezamenlijk, besluit een geschil voor te leggen aan de rechter, dan is de rechtbank in Utrecht bevoegd van het geschil kennis te nemen, zulks onverminderd het recht van Extensionszetten/Extensionsbestellen om te kiezen voor de bevoegdheid van de rechter ingevolge de normale competentieregels.

Privacyverklaring

Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl, gevestigd aan Verlengde Slotlaan 120 3707 CL Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.extensionszetten.nl Verlengde Slotlaan 120 3707 CL Zeist 0623027323

Frederique Pouw is de Functionaris Gegevensbescherming van Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl Zij is te bereiken via info@extensionszetten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@extensionszetten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden bijvoorbeeld voor marketing doeleinden, het communiceren over en oplossen van geschillen en incasso opdrachten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan pas na afloop van de overeenkomst en het afronden van eventuele verschillen of incassodossiers. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@extensionszetten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Extensionszetten.nl / Extensionsbestellen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@extensionszetten.nl